Sheredeko Tatiana Vladimirovna

Name, Surname Sheredeko Tatiana Vladimirovna
Degree
Affiliation (Organization name and address) Psychological resource Anima.pro,
Moskovskaya oblast, Leninskiy rajon, Razvilka, 42 – 39
Position Psychologist
City, Country Moscow’s region, Russia
E-mail address tsheredeko@gmail.com